chungnhan22000

  • https://www.google.com/maps/place/Trung+t%C3%A2m+Ki%E1%BB%83m+nghi%E1%BB%87m+v%C3%A0+Ch%E1%BB%A9ng+nh%E1%BA%ADn+ch%E1%BA%A5t+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+TQC/@20.987672,105.8028929,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135abcb7173cd25:0x8628b4354e2035ea!8m2!3d20.987672!4
  • 1 year ago
  • Message chungnhan22000

About

Chứng nhận hệ thống quản lý ISO 22000 chuyên nghiệp, đảm bảo các yêu cầu pháp lý tại Việt Nam. Được miễn giảm một số thủ tục nhà nước khi đăng ký chứng nhận với TQC.

Confirm
Follow page
Suggest
Message chungnhan22000
Report link